Rodzaje miejsc świadczących pomoc

Rodzaje miejsc świadczących pomoc

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Do poradni zdrowia psychicznego możemy zgłosić się bez względu na rodzaj problemu natury psychicznej, nie trzeba mieć skierowania, jednak nie wszystkie poradnie świadczą usługi w ramach NFZ. Osobami pracującymi w poradniach są psychologowie, diagności, psychoterapeuci oraz psychiatrzy. Można zapisać się tutaj do psychologa w ramach konsultacji psychologicznych jeżeli odczuwamy trudność w kwestii zdrowia psychicznego ale także do psychiatry, możliwe jest także wykonanie badań diagnostycznych.

Specjaliści, świadczący pomoc w poradni zajmują się min. poradnictwem psychologicznym, poradnictwem psychiatrycznym psychoedukacją dla pacjentów oraz rodzin pacjentów, diagnostyką lekarską, diagnostyką psychologiczną, orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy, udzielaniem świadczeń konsultacyjnych, podejmowaniem działań profilaktycznych, psychoterapią, udzielaniem indywidualnych świadczeń profilaktyczno-lecznicych w ramach opieki ambulatoryjnej

 

Poradnia Seksuologiczna

Poradnia zajmuje się poradnictwem medycznym i psychologicznym dotyczącym profilaktyki i zaburzeń seksualnych u kobiet i mężczyzn. Pracują w niej psycholodzy posiadający specjalizację seksuologiczną (nie mający uprawnień do przepisywania leków) jak również psychiatrzy. Do poradni mogą zgłosić się osoby, które odczuwają dyskomfort psychiczny z uwagi na niepowodzenia lub problemy w kwestiach natury seksualnej. Problemy te mogą dotyczyć również doświadczania dyskomfortu z uwagi na preferencje seksualne.

Z usług seksuologa mogą skorzystać również osoby, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia, jest to bardzo pomocna konsultacja, gdyż rozpoczęcie współżycia seksualnego może mieć wpływ na jakość późniejszego życia seksualnego.

Jeżeli poradnia seksuologiczna jest placówką publiczną, przy zapisach na wizytę nie wymagane jest posiadanie skierowania. W niektórych poradniach niepublicznych współpracujących z NFZ również istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej wizyty. W zależności od poradni psychologicznej, w niektórych z nich również można skorzystać usług z zakresu poradnictwa seksuologicznego.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

Osoby posiadające orzeczenie lub diagnozę konkretnego zaburzenia lub choroby psychicznej mają możliwość korzystania z korzystania z usług specjalistów (psychologa, terapeuty, lekarza, pielęgniarki) z możliwością przyjazdu do domu pacjenta lub wizyt w siedzibie ZLŚ. Miejsce odbywania się spotkania zależy od etapu leczenia jak i stanu zdrowia pacjenta. Korzystać z usług specjalistów ZLŚ mogą pacjenci z diagnozą zaburzeń przewlekłych lub ostrych ze wskazaniami do długotrwałego programu oddziaływań terapeutycznych wobec pacjenta, jak i również jego rodziny. Ubiegać się o opiekę mogą także pacjenci po konsultacjach w poradni lub długotrwałej hospitalizacji, którzy nie uzyskali trwałej poprawy stanu psychicznego. Skorzystanie z usług ZLŚ może być alternatywą do hospitalizacji w przypadku, kiedy choroba zmienia swój charakter i widoczne jest pogorszenie się stanu pacjenta.

Prośbę o objęcie opieki może zgłosić lekarz prowadzący z poradni lub oddziału szpitalnego, pacjent, rodzina pacjenta jak i pracownik opieki społecznej.

W ramach leczenia środowiskowego oferowana jest diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, leczenia farmakologiczne, psychoterapia, wsparcie specjalistyczne dla pacjenta i rodziny, rehabilitacja, badania kontrolne oraz konsultacje specjalistyczne.

 

Szpital Psychiatryczny Oddział Dzienny

Oddział dzienny szpitala psychiatrycznego skierowany jest do osób, które wymagają kompleksowej obserwacji i/lub diagnozy, leczenia, terapii, rehabilitacji, u których mogą występować zaburzenia natury psychicznej, wymagające profesjonalnej pomocy, wychodzące poza możliwości poradni zdrowia psychicznego. Jednak oddział dzienny nie jest oddziałem zamkniętym i całodobowym, specjaliści świadczą tutaj usługi podobnie jak podczas wizyty lekarskiej. Pomoc opiera się na jedno lub kilku/kilkunastorazowych spotkaniach, w zależności od głębokości oraz rodzaju problemu pacjenta. Celem takich spotkań jest poprawa stanu psychicznego pacjenta, jak najskuteczniejsza redukcja objawów chorobowych, a także pomoc w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej. Pacjenci w zależności od indywidualnych potrzeb mogą korzystać ze specjalistycznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, porad lekarza psychiatry oraz konsultacji psychologicznych. Mogą również uczęszczać na psychoterapię indywidualną i grupową, a także inne terapie zajęciowe usprawniające umiejętności interpersonalne oraz osobiste, muzykoterapię, zajęcia psychoedukacyjne, sportowe. Niektóre szpitale oferują również psychoterapię rodzinną a także konsultacje z innymi specjalistami. Program terapeutyczny dostosowany jest do potrzeb pacjenta, wynikających z rodzaju zaburzeń i doskwierających problemów.

 

Szpital Psychiatryczny Oddział Zamknięty

Na oddziale psychiatrycznym zamkniętym, pacjent jest pod kompleksową opieką specjalistów psychiatrów i psychologów. Z uwagi na charakter hospitalizacji pacjent nie może swobodnie wychodzić na zewnątrz bez opieki pielęgniarki lub bez uzyskania zgody od lekarza prowadzącego na tak zwane wolne wyjścia lub przepustkę. Oddziały zamknięte szpitali psychiatrycznych mogą specjalizować się w leczeniu konkretnych zaburzeń psychicznych lub też być oddziałami ogólnopsychiatrycznymi oddzielnie dla mężczyzn i kobiet lub bez podziału na płci.
Pacjentami oddziałów zamkniętych są zazwyczaj osoby, które zgłosiły się z uwagi na ciężki stan zdrowia, wymagający całodobowej opieki lub obserwacji, wykazywały chęć popełnienia samobójstwa lub stanowiły szczególne zagrożenie dla siebie lub otoczenia lub także z nakazu sądu. W specjalnych oddziałach mogą przebywać także osoby z wyroku sądu. Specjaliści na oddziałach świadczą usługi związane z diagnostyką, leczeniem farmakologicznym i terapeutycznym zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń osobowości oraz chorób otępiennych z doskwierającymi objawami natury psychicznej. Pacjenci mogą korzystać z konsultacji z psychiatrą/psychologiem, poddawani są diagnozie psychiatrycznej i psycholgicznej; specjalistycznym testom papierowym, które mają na celu zweryfikowanie problemu, które pomoże w zastosowaniu najlepszej interwencji pomocowej w celu złagodzenia doskwierających objawów. W zależności od doskwierjących dolegliwości wykonywane są różnego rodzaju badania medyczne (tomografia komputerowa, EEG, MRI) oraz konsultacje ze specjalistami innych dziedzin (np. neurolog, internista, kardiolog). Uczestniczą w terapiach zajęciowych, indywidualnych, grupowych oraz różnego rodzaju treningach. Każdy pacjent objęty jest inwydiwualnym programem terapeutycznym dostosowanym do potrzeb i rodzajów zaburzeń.